Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 07/4/2023 của Uỷ ban nhân tỉnh về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2022 – 2025; ngày 31/5/2024 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 1133/KH-SKHCN triển khai hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024. 

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là Xây dựng và đẩy mạnh phát triển công tác thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp và phát triển hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực và dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ đề ra 05 nội dung triển khai thực hiện trong năm 2024, cụ thể: 

1. Xây dựng và đẩy mạnh phát triển công tác thông tin, tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Vận hành, nâng cấp Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh (startupbinhphuoc.gov.vn) kết hợp hình thức tích hợp truyền thông qua các kênh zalo, facebook, youtube, website. 

2. Phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Phước lần thứ III”: Tiếp nối thành công Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ II, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lần thứ III nhằm mục đích khởi xướng, tìm kiếm và hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước; tăng cường khả năng kết nối các nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh; tạo sân chơi lành mạnh giúp các mô hình khởi nghiệp có cơ hội trình bày ý tưởng, sản phẩm sáng tạo qua đó phát hiện và ươm tạo các mô hình hay, khả thi, hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

3. Hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp: Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia, khu vực; chợ công nghệ - thiết bị trong nước; tổ chức hội nghị, hội thảo để kết nối các mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Tổ chức tập huấn cho các huấn luyện viên, nhà đầu tư khởi nghiệp; Tổ chức tập huấn kỹ năng xây dựng và thuyết trình ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

5. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã giao Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Sở và các đơn vị liên quan quản lý chung; giao cho Trung tâm Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định hiện hành.

Chi tiết xem tại file đính kèm: Kế hoạch số 1133/KH-SKHCN ngày 31/5/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ./.