• Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2024
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Gới thiệu

Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ 100% kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trụ sở: Số 825 – Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271.3999239   -   Fax: 0271.3999239.

Email: dostcenterbp@gmail.com

Web: http://dostcenter.binhphuoc.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và nhu cầu của tổ chức, cá nhân; thực hiện chức năng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ cho hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh; thực hiện chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của tỉnh theo quy định của pháp luật.

  - Lĩnh vực Ứng dụng chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ

     + Nghiên cứu, triển khai và ứng dụng thành tựu KH&CN, các dự án sản xuất thử nghiệm.

     + Đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ KH&CN.

     + Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

  - Lĩnh vực Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ

     + Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin, số liệu thống kê.

     + Tổ chức, phối hợp tổ chức và tham gia các Techmart, Techdemo, Techfest.

     + Quản lý, vận hành sàn giao dịch thiết bị công nghệ.

     + Xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin KH&CN.

  -Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

     + Dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện và dụng cụ đo lường.

     + Thử nghiệm, phân tích chất lượng các loại sản phẩm.

     + Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm có một (01) Giám đốc và không quá (02) Phó Giám đốc.

* Các phòng chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ, gồm có:

- Phòng Tổng hợp - Dịch vụ.

- Phòng Nghiên cứu - Ứng dụng.

- Phòng Đo lường – Thử nghiệm.

- Trạm Thực nghiệm và hoàn thiện quy trình Khoa học và Công nghệ (thực hiện khi có Đề án thành lập riêng).