• Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH PHƯỚC
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Lịch làm việc tuần 19 năm 2024

LCH LÀM VIC CƠ QUAN

Tuần 19 (từ ngày 6/5/2024 đến ngày 10/05/2024)

THỨ HAI (ngày 6/5):

1. Ông Lê Quang Vinh – KĐV: Kiểm định CĐNL tại Đồng Phú.

- Cùng đi: Đào Trường Thịnh

- Xe đi: 0132(Thịnh), xuất phát lúc 7h15’

2. ông Huỳnh Quốc Bảo – NVKD: Nghỉ 02 ngày phép năm 2024 (6,7/5/2024).

THỨ BA (ngày 07/5): 

1. Ông Lê Quang Vinh – KĐV: Kiểm định CĐNL tại Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh

- Cùng đi: Trần Văn Tiến Đạt

- Xe đi: 0132(Vinh), xuất phát lúc 7h15’

THỨ TƯ (ngày 08/5): 

1. Ông Trịnh Kiều Dung - KĐV: Kiểm định CĐNL tại Bù Gia Mập, Bù Đốp, Đồng Phú.

- Cùng đi: Đào Trường Thịnh

- Xe đi: 0132(Thịnh), xuất phát lúc 7h15’

THỨ NĂM (ngày  09/5):

1. Ông Đào Trường Thịnh - KĐV: Kiểm định CĐNL tại Đồng Phú.

- Cùng đi: Trần Văn Tiến Đạt

- Xe đi: 0274 (Thịnh), xuất phát lúc 8h30’

THỨ SÁU (ngày 10/5):

1. ông Nguyễn Văn Hiếu – GĐTT; ông Đào Đức Thanh – PGĐTT: Tham dự điểm cầu Sở dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. 

- Thành phần: Toàn thể viên chức và người lao động cơ quan.

- Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00’ tại phòng họp Sở.

2. Ông Lê Quang Vinh - KĐV: Kiểm định CĐNL tại Chơn Thành.

- Cùng đi: Trần Văn Tiến Đạt

- Xe đi: 0132 (Vinh), xuất phát lúc 8h00’

 

 

         PHÓ GIÁM ĐỐC

               (Đã ký) 

                       Đào Đức Thanh